خدمات مشتریان

گارانتی

گروه اشکیون فرش خریداری شده توسط شما را بمدت بیست سال از تاریخ تولید در موارد زیر گارانتی مینماید:
الف- ثبات رنگ در مقابل نور خورشید و همچنین مقاومت سایشی رنگ
ب- استحکام تا و پود فرش و یا به اصطلاح جل شدن فرش
ج- نخ نما شدن فرش
د- عدم پوسیدگی در شرایط عادی آب و هوایی
 
موارد نقض گارانتی:
در صورت اتفاق افتادن هرکدام از موارد زیر، فرش از گارانتی خارج خواهد شد:
الف- شستشو و یا پرداخت فرش در مراکز غیر از تایید گروه اشکیون
ب- قراردادن مبلمان سنگین و یا با پایه های تیز و غیر استاندارد بنحوی که باعث صدمه زدن به بافت فرش گردد. بخصوص در مورد فرشهای تمام ابریشم.
ج- جابجایی و یا کشیدن مبلمان بروی فرش
د- استفاده از فرش در محیط های عمومی و یا اماکن دارای مقدار رفت آمد زیاد
ه- استفاده از فرش در محیط های نمناک و مرطوب
و- نگهداری فرش بصورت تاکرده و تحت فشار برای مدت بیش از سه ماه
ز- ایجاد صدمه به بافت فرش توسط حیوانات خانگی مانند گربه، سگ، موش و ....
ژ- سوزاندن فرش بوسیله شعله مستقیم ، غیر مستقیم و یا هر سطح داغ مانند ذغال، کبریت، سیگار، اتو و ...
ل- ریختن هرگونه مایعات شیمیایی، چسب، شمع، غذا و نوشیدنی.
ی- پهن کردن فرش در محیط غیر مسقف ویا زیر نور مستقیم آفتاب.