درباره ما

بیانیه ماموریت:

ضمن حفظ و ارتقاء هنر ناب و باستانی فرش ایرانی، ما متعهد به نوآوری پیوسته در تمامی مراحل خلق یک فرش هستیم.

سند چشم انداز:

معرفی جلوه نو از فرش نفیس ایرانی به دنیا.